top of page

Wedstrijdreglement

Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijden van VANMARQUEE bv die zich online afspelen via www.vanmarquee.be. Door deelname aan de wedstrijd erkent en aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk het reglement te kennen en te zullen aanvaarden zoals het geldt op de einddatum van de wedstrijd en ziet af van welkdanige vordering ook ten opzichte van de organisatoren, evenzeer omtrent de bepalingen van onderhavige wedstrijdreglement. 

1. Organisator

Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Marquee @Visory BV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Krekkelaarstraat 4 in 8560 Gullegem (RPR Gent n°0663.678.354), hierna genoemd: “Vanmarquee”. Deelname aan de wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing die Vanmarquee dient te treffen in het kader van deze wedstrijd.

2. Wie kan deelnemen?

a. Deelnemingsvoorwaarden
Deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor bezoekers van het Kokopelli festival. Elke bezoeker kan slechts éénmaal deelnemen (per uniek e-mailadres). Dubbele inzendingen worden sowieso uitgesloten van de loting. Minderjarigen dienen de toestemming van hun ouders/voogd te hebben alvorens aan deze wedstrijd deel te nemen. Deze toestemming kan door Vanmarquee worden opgevraagd alvorens de prijs uit te reiken aan een minderjarige. Aangezien deelname aan de wedstrijd online plaats vindt, worden geen communicatiekosten in rekening gebracht.  Deelname is volledig gratis.
b. Onverenigbaarheden

Kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen: personeel en zelfstandige medewerkers van Vanmarquee of Kokopelli alsook hun directe gezinsleden (echtgenoten en aanverwanten tot in de eerste graad). Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement verliest automatisch zijn prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.

3. Wedstrijd verloop

Bij deze wedstrijd wordt aan elke deelnemer gevraagd om "voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer" online in te geven. Elke inzending tussen vrijdag 10 mei (vanaf 18u) & zondag 12 mei (tot 23u) komt in aanmerking voor de loting. Alle unieke inzendingen worden gelijst, afgedrukt op eenzelfde fysieke drager en samengebracht in één pot. Een onschuldige hand zal hieruit op zaterdag 18 mei om 15u één naam trekken. De getrokken naam wordt de winnaar van de wedstrijd.

4. De Prijs

De prijs is nominatief (strikt op naam van de winnaar) en kan niet doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een website, via een krant, …) dan heeft Vanmarquee het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor Vanmarquee en kan dus aan een andere deelnemer worden toegekend.

Vanmarquee kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar. 

Vanmarquee is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5. Persoons gegevens

5.1 De deelnemers erkennen dat hun persoonsgegevens verwerkt zullen worden in het kader van de wedstrijd. 
De contactgegevens die de deelnemers aan Vanmarquee meedelen zullen uitsluitend gebruikt worden om hen te contacteren in geval zij een prijs hebben gewonnen, en zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Deelnemers kunnen hun gegevens kosteloos inzien of verbeteren door een verzoek daaromtrent per brief te richten aan Vanmarquee op bovenvermeld adres met een kopie van hun identiteitskaart. Daarnaast wordt een “opt-in”-mogelijkheid voorzien om door Vanmarquee per e-mail op de hoogte gehouden te worden van haar activiteiten.

5.2 Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Vanmarquee alsook andere online kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers. Zij gaan er ook mee akkoord dat Vanmarquee hen kan filmen voor een reportage over de wedstrijd.

6. Algemene Bepalingen

Vanmarquee is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd. 
Indien Vanmarquee genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Vanmarquee hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 
Vanmarquee behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien wettelijke, programmatorische, technische of organisatorische omstandigheden dit vereisen zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. Vanmarquee zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.

Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien de website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. Vanmarquee kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Vanmarquee zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten. 

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de websites van Vanmarquee en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement, tenzij duidelijk anderszins bepaald. Alle beslissingen van Vanmarquee in het kader van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk.

Een overzicht van de uitgekeerde prijzen kan per brief worden opgevraagd door een schrijven te richten aan Vanmarquee op bovenvermeld adres, met een daarbij horende voldoende gefrankeerde enveloppe voor retourzending. Ook eventuele klachten omtrent de wedstrijd kunnen op bovenvermeld adres worden gemeld, waarna Vanmarquee met de deelnemer contact zal opnemen.  Over andere aspecten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.

7. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbanken

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.  Elke betwisting omtrent de wedstrijd en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan Vanmarquee. Indien onderling overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Kortrijk.

bottom of page